Integritetspolicy 2019-06-28T11:12:44+00:00

INTEGRITETSPOLICY

StoreMarket Sverige AB
Senast uppdaterat: 180413

 1. Behandling av personuppgifter
  1. StoreMarket Sverige AB (“StoreMarket”) behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig de personuppgifter rörande dig som du lämnar ut till StoreMarket när du använder StoreMarkets spelplattform och nyttjar StoreMarkets spelprodukter. Dina personuppgifter behandlas för ändamålet att kunna förmedla spelprodukter som dels utvecklats av StoreMarket, dels tillhandahålla plattformen för de spelprodukter som utvecklats av anslutna spelombud. För personuppgifter som behandlas i samband med att du använder anslutna spelombuds spelprodukter är StoreMarket inte personuppgiftsansvarigt.
  2. De personuppgifter som behandlas för ovanstående ändamål är namn, kontaktuppgifter, användarbeteenden, spelhistorik. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att StoreMarket ska kunna fullgöra sina skyldigheter i förhållande till dig enligt det avtalsförhållande som uppstår mellan dig och StoreMarket när du använder StoreMarkets plattform och tjänster.
  3. Dina personuppgifter kan komma att överföras till bolag inom koncernen som StoreMarket ingår i, inom ramen för ovanstående ändamål. Sådan överföring baseras på samma lagliga grund som behandlingen i sig. Vidare kan StoreMarket anlita externa leverantörer som, efter att StoreMarket vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att leverantören uppfyller StoreMarkets säkerhetskrav, kan få tillgång till dina personuppgifter. Sådana externa leverantörer får endast behandla personuppgifter i enlighet med StoreMarkets dokumenterade instruktioner och har förbundit sig genom avtal med StoreMarket att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som den externa leverantören behandlar (inklusive att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder). Du har rätt att på begäran erhålla information om identiteten hos de externa leverantörerna.
  4. När personuppgifter överförs till externa mottagare kan personuppgifter föras över till länder utanför EU/EES, vilka inte garanterar ett adekvat skydd för personuppgifter. För att säkerställa ett adekvat skydd för personuppgifter vidtar StoreMarket åtgärder för att sådana mottagare ska förbinda sig att tillhandahålla ett adekvat skydd för personuppgifterna, t.ex. genom att ingå dataöverföringsavtal vilka innehåller standardavtalsklausuler antagna av den Europeiska Kommissionen. Från och med den 25 maj 2018 kommer du ha rätt till information avseende till vilka länder dina personuppgifter förs över, samt till en kopia av de säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda dina personuppgifter.
  5. Du har rätt till tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 har du även rätt att, när tillämplig dataskyddslagstiftning så föreskriver, begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, samt rätt till dataportabilitet och att motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter. Du kan inkomma med klagomål avseende personuppgiftsbehandlingen till StoreMarket, men du har även rätt att alltid inkomma med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
  6. Du kan kontakta StoreMarket på nedan kontaktuppgifter om du vill utöva dina rättigheter. För att kunna tillgodose dina önskemål på ett så bra sätt som möjligt ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och även ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifterna till StoreMarket.
  7. Dina personuppgifter kommer att sparas under den tid du aktivt använder StoreMarkets plattform och för en tid om ett (1) år från din senaste inloggning. När ett (1) år har förflutit sedan din senaste inloggning kommer personuppgifterna antingen raderas eller anonymiseras på ett säkert sätt.
 2. Kontaktuppgifter
  • StoreMarket Sverige AB
  • Org. nr. 559137-7493
  • Ringen 16
  • 182 73 Stocksund
  • E-post: [email protected]
  • Webb: www.storemarket.se